temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาของการจัดการพื้นที่โครงการพัฒนา “ข่วงหลวงเวียงแก้ว” โดยเร่งด่วน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน จึงทำให้มีหญ้าขึ้นรก และอาจมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และสัตว์พิษ หรือสัตว์นำโรคต่างๆ เช่น งู ตะขาบ รวมทั้งอาจมีผู้บุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และนำขยะไปทิ้งทำให้มีกลิ่นเน่าเหม็น อีกทั้งอาจเป็นแหล่งมั่วสุม จุดส่งของผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ เข้าไปซ่อนเร้น ปิดบัง อำพรางในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ทั้งด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ และอาจมีคนเข้าไปรื้อถอนหรือนำวัตถุโบราณในพื้นที่ออกไปได้
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมพระราชดำริ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2564-2570 พร้อมชี้แจงแนวทางและบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของแต่ละฝ่าย เพื่อจัดทำแผนฯ ให้เป็นกรอบและทิศทางให้หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกัน และเสริมกำลังกันอย่างบูรณาการ เหมาะสมกับการปฏิบัติตามบริบทของพื้นที่
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “จับคู่ กู้เงิน” เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ทั้งธุรกิจร้านอาหาร และภาคการท่องเที่ยวที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการพลิกฟื้นธุรกิจ หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ประจำภาคเหนือ ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน นี้ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ