พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ , บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) , ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความสนใจและรักการอ่านมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านความรู้ไปสู่ผู้ที่สนใจให้มีช่องทางการหาความรู้ได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) ที่รับการเสนอจากสำนักงานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อกส.อ)
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และหน่วยงานที่มีโครงการงบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ