ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายฟาน จิ๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพูดคุยถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ นายฟาน จิ๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สำคัญยิ่งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เวียดนาม โดยคณะฯ ได้มีโอกาสเข้าไปหารือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงการขยายความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม เพื่อให้มีนักศึกษาชาวเวียดนามเข้ามาเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ยังมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมธุรกิจระหว่างเชียงใหม่และเวียดนามให้มากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนของนักธุรกิจไทยในเมืองฮานอย ดานัง และโฮจิมินห์
วันที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) เข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางการเสนอจังหวัดเชียงใหม่เข้าประมูลสิทธิเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก UCCN Annual Conference โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับในหลักการและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 22 มีนาคม 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่า ณ ท่าอากาศยานกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ได้เดินทางไปประชุมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ณ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วัน อปพร. ประจำปี 2566” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อยกย่อง เชิดชูความดีของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตน เสียสละ และมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ และยึดมั่นในอุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งศูนย์ อปพร.กลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็น “วัน อปพร.”
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ